عناصر میکرو و کلاته ها

کود میکرو

کوددهی مهم ترین عامل بهره وری از خاک و بهبود کیفی و کمی محصول است. عناصر مورد نیاز گیاه به دو دسته عناصر میکرو و ماکرو تقسیم میشوند.

کودهای میکرو شامل عناصر کم مصرف (ریزمغذی ها) مانند آهن، مس، روی، منگنز و بور میشوند. این کودها با توجه به عنصر کمیابی که در آن ها وجود دارد، متمایز می شوند. هر عنصر نقش خاصی در گیاه دارد. به عنوان مثال، آهن در تشکیل سبزینه گیاه، افزایش فتوسنتز، تنفس سلولی، تشکیل آنزیم ها و… نقش دارد. آهن از عناصر ریز مغذی مهم برای  گیاهان است. بر اثر کمبود آهن در گیاه، تولید سبزینه کاهش می یابد و برگ ها حالت رنگ پریده پیدا می کنند. عنصر روی در تولید هورمون های رشد و باروری گیاه نقش دارد و باعث رشد میوه ها میشود. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن به موقع گل ها میشود و میتواند محدودیت در رشد ایجاد کند. عنصر بور  در تشکیل و پایداری دیواره سلولی گیاهان نقش دارد. مس بیشتر در فعالیت‌های آنزیمی گیاه و تشکیل کلروفیل نقش دارد.

بعضی از کودهای ریز مغذی شامل چندین ریزمغذی میشوند. کمبود هر یک از ریز مغذی ها میتواند رشد گیاه را محدود کند. کود ریز مغذی در تغذیه متعادل گیاهان نقش بسزایی دارند.

مزایای کود میکرو

  • بهبود کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها
  • ایجاد تعادل عناصر غذایی در گیاه
  • افزایش حاصل خیزی خاک
  • بهبود فعالیت های آنزیمی
  • حفظ شادابی و سلامت گیاه
  • نحوه مصرف کود میکرو

نحوه مصرف کود میکرو

کودهای میکرو به صورت کود آبیاری، محلول پاشی و چالکود قابل استفاده می ‌باشند. استفاده از کود میکرو معدنی به صورت محلول پاشی رایج تر است. در روش محلول پاشی، کود با آب مخلوط میشود و روی برگ ها و اندام های گیاه به صورت یکنواخت اسپری میشود. با این روش، جذب مواد مغذی توسط گیاه سریع تر انجام میشود. همچنین استفاده از کودهای میکرو به روش کود آبیاری نیز رایج است و میتوان آن ها را با سایر کودها مخلوط کرد.