عناصر ماکرو

کود ماکرو

کودهای شیمیایی به دو دسته کودهای ماکرو و میکرو تقسیم میشوند. کودهای ماکرو شامل عناصر پرمصرف گیاه مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم میشوند.

خواص کود ماکرو

خواص کودهای ماکرو با توجه به عناصر موجود در آن متفاوت است. در ادامه به نقش هر یک از عناصر ماکرو در رشد و سلامت گیاه می پردازیم.

فواید نیتروژن برای گیاه

نیتروژن پرمصرف‌ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است که به عنوان عنصر رشد شناخته میشود. عنصر نیتروژن به فرم های نیترات، یون آمونیوم و اوره قابل جذب توسط گیاه هستند. این عنصر در رشد رویشی گیاه و توسعه اندام های هوایی آن نقش کلیدی دارد.

فواید فسفر برای گیاه

فسفر در رشد و توسعه ریشه نقش دارد. رشد و توسعه ریشه‌ها منجر به جذب بیشتر مواد غذایی توسط گیاه می‌شود. فسفر در فتوسنتز، ، ذخیره و انتقال انرژی ، تقسیم سلولی ، بزرگ شدن سلول و چندین فرآیند دیگر در گیاهان نقش دارد.  فسفر در فتوسنتز، ذخیره و انتقال انرژی نیز نقش دارد و در جذب و تبدیل انرژی خورشیدی به ترکیبات قابل استفاده گیاه مؤثر است.

فواید پتاسیم برای گیاه

پتاسیم به عنوان عنصر سلامت و کیفیت شناخته میشود و در کیفیت محصول مانند طعم، رنگ، عطر، حجم و وزن میوه موثر است. پتاسیم باعث افزایش کارایی آنزیم های گیاه میشود و در فرآیند فتوسنتز و انتقال قندها و نشاسته‌ها در گیاه موثر است. خرید کود پتاسیم و استفاده از آن برای هر گیاهی ضروری است.

کلسیم

کلسیم یکی از اجزای دیواره سلولی گیاهان است و باعث تقویت و استحکام دیواره سلولی قدرت بافت ها می شود. همچنین در کیفیت محصول نهایی نیز موثر است.

مینزیم

منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است و در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد. منیزیم در تولید هیدروکربنها و مواد قندی موثر است. همچنین منیزیم، ترکیبات فسفررا به دانه گیاه انتقال میدهد.

کود ماکرو کامل

کود کامل ماکرو که به کود NPK نیز شناخته می‌شود، حاوی هر سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم می‌باشد. این کود به دلیل دارا بودن ترکیبی از عناصر مهم مورد نیاز گیاه، بسیار پرکاربرد است.

نحوه مصرف کود ماکرو

این کود برای انواع زمین‌های زراعی و باغ مناسب است. بهترین روش مصرف‌ آن مخلوط نمودن با کودهای آلی می‌باشد. زمان مصرف کود ماکرو به درصد عناصر تشکیل دهنده آن و نوع محصول کشاورزی بستگی دارد.