آفت مینوز گوجه فرنگی

آفت مینوز گوجه فرنگی

آفت مینوز گوجه فرنگی

گوجه فرنگی از محصولات مهم گلخانه‌ ها می ‌باشد. یکی از مهم ترین آفات این محصول، آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta) است. لارو مینوز گوجه فرنگی می تواند به تمام بخش های برگ، ساقه، گل و میوه حمله کند و با تغذیه از بافت گیاه باعث نابودی بوته گوجه فرنگی و از بین رفتن محصول و کاهش بازار پسندی آنها میشود. آگاهی از نحوه خسارت و راه های مبارزه با این آفت نقش موثری در کنترل آفت دارد.

خسارت مینوز گوجه فرنگی

آفت مینوز گوجه فرنگی در مرحله لاروی خسارت میزند. علائم خسارت لارو روی برگ ابتدا به صورت یک نقطه کوچک است و به مرور در اثر تغذیه لارو از قسمت گوشتی برگ، کل برگ از بین میرود و فقط رگ برگ ها باقی می ماند. این آفت علاوه بر تغذیه از برگ، از ساقه، جوانه، گل و میوه ها نیز تغذیه میکند. لاروها با تغذیه از ساقه تونل هایی ایجاد می‌کنند که باعث قطع شدن آوندها و کم شدن رشد گیاه می‌شود. خسارت اصلی این آفت روی میوه ها است که با تغذیه لارو از میوه ها، میوه ها سوراخ و پوسیده میشود و باعث کاهش بازارپسندی محصول میشود. همچنین سوراخ های روی میوه که در اثر تغذیه لارو آفت مینوز ایجاد می‌شوند، می‌تواند راه ورود عوامل میکروبی و قارچی باشند.

خسارت آفت مینوز گوجه فرنگی

مبارزه با مینوز گوجه فرنگی

با توجه به اینکه آفت مینوز گوجه فرنگی تونایی تولید مثل زیادی دارد، میتواند یک معضل جدی در گلخانه ها باشد. بنابرین قبل از اینکه جمعیت آفت زیاد شود و به حالت طغیان برسد باید اقدامات لازم برای کنترل آن انجام شود. جلوگیری از ورود آفت به گلخانه اصلی ترین اقدام در کنترل آفت است. بنابرین نصب توری برای جلوگیری از ورود آفت به گلخانه توصیه میشود. برای شناسایی آفت، بازرسی منظم بوته ها باید انجام شود.

مبارزه بیولوژیک با مینوز گوجه فرنگی

    • نصب توری های فرمونی در گلخانه به منظور ردیابی و شناسایی حضور آفت و همچنین برای شکار انبوه آفت ضروری است. برای کارایی بهتر باید تله ها هر 6 هفته یک بار تعویض شوند.
    • هرس بوته های گوجه فرنگی یک اقدام مهم در گلخانه برای حذف شاخه های اضافی به منظور رشد بهتر گیاه و از بین رفتن قسمت های آلوده و آفت زده است. توجه داشته باشید که بعد از هرس و جداکردن برگهای آلوده، آنها در گلخانه رها نکنید و انهدام آنها ضروری است.
    • استفاده از نشاء های کاملا سالم
    • کنترل علف های هرز که میزبان مناسبی برای آفت پروانه مینوز است.
مبارزه بیولوژیک با مینوز گوجه فرنگی

مبارزه شیمیایی با مینوز گوجه فرنگی

با مشاهده آمار تله های فرمونی و مشاهده علائم خسارت میتوان روش مناسب برای مبارزه با این آفت را به کار برد. زمانی که خسارت آفت روی 10% برگها و 4% میوه ها مشاهده شود، استفاده از سموم شیمیایی توصیه میشود. سم پاشی باید زیر نظر کارشناس گیاه پزشک انجام شود. بهترین سم برای مینوز گوجه فرنگی عبارت است از: امامکتین بنزوات، اسپینوساد (spinosad)، ایندوکساکارب  (Indoxacarb) و فلوبندیامید که در گلخانه‌ها جهت کنترل این آفت استفاده می شوند. سم پاشی باید به گونه ای باشد که پشت و روی برگها به طور کامل از ذرات سم پوشانده شود. در مبارزه شیمیایی، تناوب در مصرف حشره کش ها رعایت شود و از تکرار سمپاشی با یک گروه از حشره کش ها علیه جمعیت های متوالی یک آفت خودداری شود. توجه داشته باشید که سمومی که برای بوته های جوان استفاده میشود با سموم مورد استفاده برای بوته های دارای میوه متفاوت باشد. همچنین قبل از سم پاشی، در بوته هایی که گوجه فرنگی رسیده دارند، برداشت میوه انجام شود. بعد از سم پاشی و قبل از برداشت محصول، دوره کارنس سم (فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول) را در نظر بگیرید و سپس اقدام به برداشت میوه کنید.